Alle Tipps

Formel Eins - Fahrer Weltmeisterschaft - Spain - Circuit de Barcelona-Catalunya

TipperRainSCDNFDoubleSchnellsterPole1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
JanSan3ZHOVERVERALOHAMPERSAIRUSLECOCOGASZHO85
breidyracer3VERVERVERSAIHAMALOPERSTRRUSNORLECOCO69
Doris Night3PERVERVERHAMSAIPERALONORRUSSTROCOHUL66
Bleifrei953VERVERVERPERALOSAIHAMRUSLECOCOMAGBOT64
Buchi814VERVERVERPERSAILECALORUSHAMNORZHOBOT63
wonderbarer tipper2VERVERVERSAIHAMALOSTROCOGASLECPERZHO62
Diesel3LECVERVERHAMALOSAINORPERRUSOCOSTRHUL62
360degrees4VERVERVERSAIHAMALOPERRUSLECGASOCOHUL62
Eaglecuci4VERVERSAIHAMNORALOSTRPERGASOCOLEC61
Formel Ike3VERVERVERSAINORHAMGASOCOALOPERLECRUS61
ohrusch2VERVERVERSAIHAMALOOCOPERLECRUSSTRNOR52
Goofy3VERVERVERALOPERLECRUSOCOSAIBOTHAMZHO51
Serpento3LECVERVERSAIPERLECOCOPIARUSMAGALBGAS47
HunkiF13ALOVERVERSAIHAMPERGASALOSTRRUSNORTSU47
Stick2ALOVERALOLECVERPERSAIHAMOCONORRUSTSU39

Formel Eins - Fahrer Weltmeisterschaft - Monaco - Circuit de Monaco

TipperRainSCDNFDoubleSchnellsterPole1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
HunkiF13VERPERVERALOSAIHAMOCOGASLECRUSTSUPER114
Doris Night3VERVERVERALOSAIHAMRUSOCOLECPERNORALB105
Diesel3LECVERVERSAIALOHAMLECRUSOCONORVRIALB62
Eaglecuci4ALOVERVERHAMALOSAIRUSOCOGASPERBOTSTR62
JanSan3ALBVERALOVERHAMSAILECRUSOCOGASNORTSU60
Formel Ike4VERVERVERLECALOSAIHAMOCOGASNORPERZHO57
ohrusch4PERVERVERALOLECSAIHAMPERRUSOCOSTRALB49
Stick4VERVERALOLECHAMSAIPERNOROCOSTRBOT47
360degrees5LECVERALOVERLECSAIHAMRUSOCONORGASPER47
Buchi814VERVERVERPERSAILECALORUSHAMNORBOTZHO42
breidyracer3VERSAIALOVERSAIHAMLECOCOPERRUSGASNOR42
wonderbarer tipper4VERVERALOVERSAILECHAMPEROCORUSGASBOT39
Goofy4VERPERPERVERLECALOSAINOROCOBOTHAMGAS17
Serpento4LECLECLECSAIVERNORHAMALOALBHULOCOSTR7

Formel Eins - Fahrer Weltmeisterschaft - USA - Miami International Autodrome

TipperRainSCDNFDoubleSchnellsterPole1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
HunkiF14VERVERPERVERSAIALOLECRUSGASHAMOCOMAG75
Bleifrei953LECVERVERHULLECPERSAIHAMALONOROCORUS72
JanSan3VERVERPERVERALOSAIHAMLECRUSBOTMAGZHO65
Goofy2VERVERVERLECPERSAIALOHAMRUSBOTGASALB64
ohrusch4VERPERPERALOSAILECVERRUSHAMOCOMAGBOT64
breidyracer6VERVERPERVERALOLECGASSAIRUSHAMMAGOCO62
Doris Night3VERVERPERSAIVERRUSALOHAMMAGBOTGASLEC61
Eaglecuci6VERVERPERSAIVERRUSALOLECHAMMAGGASBOT61
Diesel3VERVERPERVERSAIALOLECRUSMAGHAMGASOCO58
360degrees0RUSVERALBALOBOTVRIGASHAMHULLECMAGNOR50
Buchi813VERVERPERVERSAILECALORUSHAMSTRZHOBOT46
wonderbarer tipper3PERVERPERSAIVERLECALOGASOCOBOTRUSMAG33
Formel Ike3PERPERSAIVERLECALORUSOCOGASBOTALB33
Serpento6SAILECLECSAIPERHAMALONORRUSSTRBOTALB9

Formel Eins - Fahrer Weltmeisterschaft - Aserbaidschan - Baku City Circuit

TipperRainSCDNFDoubleSchnellsterPole1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
HunkiF14VERVERPERVERLECALOSAIRUSHAMMAGALBTSU127
Diesel3LECLECVERPERLECHAMALOSAISTRRUSNORALB102
breidyracer4PERLECPERVERLECSAIALORUSSTRHAMALBZHO94
Eaglecuci6VERVERVERPERLECHAMSAIALORUSSTRNORZHO79
Doris Night4VERVERVERPERLECSAIHAMALORUSSTRNORALB74
JanSan4VERPERVERPERLECSAIHAMALORUSSTRNORBOT74
ohrusch4LECPERVERLECSAIHAMRUSALOSTRALBHUL72
wonderbarer tipper3LECVERVERPERLECSAIHAMALOSTRNORPIABOT69
360degrees4VERVERVERPERRUSSAIALOHAMSTRPIATSUHUL67
Goofy3VERLECLECVERHAMPERALOSAINORSTRBOTRUS61
Serpento6LECBOTVERALOLECSAIHULSTRPIAOCOGASNOR52
race.sacha4HAMLECVERALOPERRUSSAIMAGVRIBOTZHOGAS49
Buchi814VERVERVERPERSAILECRUSGASHAMBOTZHONOR47
Bleifrei953LECVERVERLECALOSAIRUSHAMTSUGASSTROCO42
Formel Ike3VERVERVERHAMALOLECGASNOROCOPERSTRZHO37

Formel Eins - Fahrer Weltmeisterschaft - Australia - Albert Park Melburne

TipperRainSCDNFDoubleSchnellsterPole1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
HunkiF13PERVERVERRUSALOPERHAMSTRLECSAIOCOHUL74
Diesel3PERVERVERALOHAMPERRUSSAILECSTRHULALB72
Doris Night3VERVERVERRUSALOHAMSAISTRPERLECHULGAS60
breidyracer4VERVERVERRUSALOPERHAMSAILECSTRGASALB57
Eaglecuci3VERVERVERHAMLECSAIRUSSTRPEROCOGASNOR56
Stick3VERVERHAMSAIALOSTRLECGASALBPEROCO52
360degrees4RUSVERVERALORUSSAIHAMPERLECSTRHULGAS52
wonderbarer tipper3ALOVERVERALORUSHAMSTRSAILECPERGASHUL52
JanSan3VERVERVERALORUSPERHAMSTRLECSAIOCOHUL52
Buchi813VERVERVERPERLECALORUSHAMBOTZHONORMAG50
Formel Ike3VERVERHAMRUSALOSAILECGASSTRALBNOR47
Bleifrei953VERVERLECRUSALOPERHAMSAIOCOSTRHUL47
Goofy3ALOVERALOVERRUSLECGASHAMPERZHOSTRBOT44
ohrusch2VERPERVERRUSHAMALOPERLECSAISTRHULOCO44
Serpento4ALOALOLECVERHAMSAIBOTZHOSTRMAGNOR18

Formel Eins - Fahrer Weltmeisterschaft - Saudi Arabia - Jeddah Corniche Circuit

TipperRainSCDNFDoubleSchnellsterPole1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
Doris Night3VERVERPERALOSAIVERHAMSTRLECOCOGASBOT112
Diesel3VERVERPERVERALOSTRRUSHAMPIAGASHULLEC85
breidyracer4VERVERPERALOVERSAIRUSHAMOCOLECSTRHUL77
Goofy3VERVERVERALOPERHAMSTRSAIRUSLECZHOGAS72
wonderbarer tipper3VERVERPERALOSTRSAIVERRUSLECHAMZHOGAS71
Formel Ike3VERVERPERALOSAISTRVERHAMOCOGASLECHUL67
JanSan3VERVERVERALOPERHAMRUSLECSAIBOTZHOHUL67
Stick3VERVERVERPERALOLECSAIGASOCORUSSTRBOT65
Buchi814VERVERVERPERLECSAIRUSHAMBOTZHOMAGOCO64
ohrusch3STRPERPERALOSTRVERLECSAIRUSHAMOCOGAS61
HunkiF14ALOVERPERALOVERLECSTRRUSSAIHAMOCOGAS57
Bleifrei953VERVERVERPERLECALOSAIOCOHULRUSBOTSTR57
360degrees4LECVERVERPERALOSAISTRLECHAMHULOCOBOT54
Eaglecuci4ALOVERVERPERALOHAMLECSTRRUSGASSAINOR52
race.sacha4HAMVERVERHAMALOLECSAIBOTGASZHOHULALB42
Serpento4BOTSTRLECSAIALOOCOPERTSUALBNORRUSGAS35

Formel Eins - Fahrer Weltmeisterschaft - Bahrain - Bahrain International Circuit

TipperRainSCDNFDoubleSchnellsterPole1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
Buchi813VERVERVERPERLECSAIHAMRUSBOTZHOMAGNOR95
Doris Night3VERVERVERPERLECSAIHAMRUSALOSTRNORHUL92
wonderbarer tipper3VERVERVERPERLECALOHAMRUSSTRHULBOTZHO90
Formel Ike3VERVERVERLECPERSAIALOHAMRUSSTROCONOR84
Goofy2ALOVERVERALOPERHAMRUSLECSAIBOTGASSTR82
HunkiF13VERVERVERLECPERALOSAIHAMRUSSTRHULBOT81
breidyracer3ALOVERVERPERALOLECRUSSAIHAMSTRHULOCO78
JanSan3VERVERVERLECPERALORUSHAMSAINORBOTZHO67
Diesel4PERVERVERPERSAILECHAMRUSALOHULNORBOT67
race.sacha3HAMVERHAMPERSAIRUSLECVRIGASBOTZHOHUL64
Eaglecuci4LECVERVERPERHAMSAIRUSNORALOHULOCOSTR59
ohrusch2PERPERVERPERLECHAMRUSSAIALOHULBOTZHO56
360degrees4VERVERVERLECALOPERSAIRUSHULHAMNORBOT56
Bleifrei954VERVERVERLECPERHAMALOSAIGASOCOSTRHUL46
Serpento6LECLECVERHAMLECSTRSAIRUSHULOCONORALB44
Stick4VERALOVERHAMLECOCONORBOTHULMAGSTRZHO22